ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั้งหมด

MKD1002

UX Development

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ (UX) ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในยุคของเทคโนโลยี มาเรียนรู้เข้าใจองค์ประกอบของ UX และขั้นตอนการสร้าง UX ที่ดีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับลูกค้า

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

MKD1003

Product Launch Strategy for Startup

เรียนรู้กลยุทธ์การนำสินค้าออกสู่ตลาดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งแต่วิธีการเลือกตลาดแรกที่จะเริ่มต้นที่เหมาะสม การทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ และวัดผลและเร่งการเติบโตด้วย Growth Marketing

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1007

Financial Concepts for Business Management

การตัดสินใจทางด้านการเงินสำหรับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการเงินสด และการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ วัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางของธุรกิจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1008

Shareholder Structure in Your Startup

เรียนรู้ความสำคัญของการแบ่งหุ้นสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ พร้อมแนวทางการแบ่งหุ้นที่ยุติธรรม ผ่านกรณีศึกษาของ 2 ธุรกิจที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1009

Due Diligence Process & Preparation

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ตรวจสอบธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงการเตรียมข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสการร่วมระดมทุน ผ่านกรณีศึกษา

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1010

Startup Valuation

เรียนรู้แนวคิดวิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่นิยมใช้ทั้ง 3 วิธี Comparable , Discount Cash Flow Model และ VC Methods ผ่านตัวอย่าง

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ESD1001

Entrepreneurial Mindset

เข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ เข้าใจแนวคิด Growth Mindset ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี (Entrepreneurial Skills)

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ESD1002

Pitching Technique

เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ESD1003

Startup Business

เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ESD1004

Innovation Mindset

เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1001

Design Thinking

ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1002

Lean Canvas

รู้จักและเข้าใจเครื่องมือ Lean Canvas เพื่อการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพ พร้อมขั้นตอนการทำจากตัวอย่าง

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1003

Lean Startup

รู้จักและเข้าใจหลักการคิดแบบ Lean Startup โดยใช้วิธีการ Build-Measure-Learn

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1004

Digital Marketing

เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1005

Building the Right Culture for Your Startup

เข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนวิธีการสร้างทีมงานเตรียมพร้อมเพื่อการเติบโต

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1006

Growth Management for Startup

เรียนรู้ลักษณะการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ จัดการกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละช่วงที่ธุรกิจเติบโต ผ่านแนวคิด Greiner's Growth Model

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ