ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรทั้งหมด

DRD1401

รอบรู้ลงทุน SET50 & Stock Futures

เรียนรู้ลักษณะสัญญา สินทรัพย์อ้างอิง ผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Futures และ Stock Futures เพื่อทำกำไรและป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนในแต่ละสภาวะตลาด

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1201

รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Futures

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Futures ทั้งกลยุทธ์การเก็งกําไร กลยุทธ์การถัวความเสี่ยง กลยุทธ์การค้ากําไร ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำ Block Trade ใน TFEX ข้อควรระวังของการลงทุนในอนุพันธ์

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

DRD1202

รอบรู้กลยุทธ์ลงทุน Options

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Options ทั้งกลยุทธ์ทิศทางขึ้นลงแบบ Outright กลยุทธ์แบบผสมระหว่างหุ้นอ้างอิงและออปชัน กลยุทธ์เก็งกำไรแบบ Spreads และกลยุทธ์เก็งกำไรบนความผันผวน

ฟรี

การลงทุนในอนุพันธ์

MFD1402

รอบรู้ลงทุน REITและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เรียนรู้ลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยง นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกลงทุน

ฟรี

การลงทุนในกองทุนรวม

OTD1401

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ฟรี

การวางแผนการเงิน

EQD1501

ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง : มือใหม่ลงทุนหุ้น

เรียนรู้และทำความเข้าใจตลาดหุ้น ตลอดจนพื้นฐานการวิเคราะห์หุ้น กลยุทธ์การลงทุน และการบริหารพอร์ตหุ้น เพื่อเลือกหุ้นเป็น เทรดหุ้นได้อย่างมั่นใจก่อนก้าวสู่สนามลงทุนจริง

ฟรี

การลงทุนในหุ้น