ลืมรหัสผ่าน ?

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1005

Building the Right Culture for Your Startup

เข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนวิธีการสร้างทีมงานเตรียมพร้อมเพื่อการเติบโต

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

BMD1006

Growth Management for Startup

เรียนรู้ลักษณะการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ จัดการกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละช่วงที่ธุรกิจเติบโต ผ่านแนวคิด Greiner's Growth Model

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1001

Introduction for Fundraising

เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของเงินทุนและความแตกต่างของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต รวมถึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Keywords) ที่ใช้ในกลุ่มสตาร์ทอัพ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1002

Fundraising for Seed and Early

เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Early Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1003

Fundraising for Growth

เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Growth Stage รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

EFD1004

Alternative Fundraising and Exit Strategy

เรียนรู้และเข้าใจวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของ Startup และรูปแบบ Crowdfunding ที่ใช้กันในประเทศไทย พร้อมรู้จักทางเลือกในการ Exit ของธุรกิจ Startup

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1001

The Role of Accounting for Business

ข้อมูลทางการบัญชีมีความสำคัญต่อการบริหารกิจการให้เติบโต เจ้าของกิจการสามารถใช้งบการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับสถานะของกิจการ เพื่อการควบคุม การวางแผนและการตัดสินใจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1002

Accounting for Decision Making

หลักการของการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงสามารถวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย และการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ

ACC1003

Accounting System for Riding the Company

การวางระบบบัญชีที่ดีและการมีการควบคุมภายในที่ดีพอ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินที่ได้นั้นถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารกิจการ

ฟรี

หลักสูตรผู้ประกอบการ