โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
"เสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเงิน การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะสำหรับการทำงานในยุคใหม่ ผ่านการอบรม SET e-Learning"
4 ขั้นตอนการเข้าเรียน SET e-Learning
 
บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนาหรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนานำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การฝ่าฝืนอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ SET Contact Center 02-009-9999

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ