ลืมรหัสผ่าน ?

 

หลักสูตรทั้งหมด

P01

e-Learning หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)

เป็นหลักสูตรพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ฟรี

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IR-BF

Basic Finance for IR

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและตัวอย่างการนำเสนอผลการดำเนินงาน

ฟรี

หลักสูตรด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

IR-BV

Basic Valuation for IR

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและที่มาในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ หลักการและแนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ และกรณีศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ

ฟรี

หลักสูตรด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์