ลืมรหัสผ่าน ?

 

หลักสูตรทั้งหมด

P01

P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)

เป็นหลักสูตรพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ฟรี

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IR-BF

Basic Finance for IR

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและตัวอย่างการนำเสนอผลการดำเนินงาน

ฟรี

หลักสูตรด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

IR-BV

Basic Valuation for IR

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและที่มาในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ หลักการและแนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ และกรณีศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ

ฟรี

หลักสูตรด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

S01

S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)

เรียนรู้กระบวนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหาและระบุคุณค่าความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อนำมาสร้างพันธสัญญา (Commitment) ที่ตอบสนองทั้งองค์กรและสังคม พร้อมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าและสังคมรับรู้คุณค่าความยั่งยืนและพันธสัญญาขององค์กร

ฟรี

ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY)

S02

S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย (Value Chain and Stakeholder Analysis)

เรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย อันนำไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนของธุรกิจ

ฟรี

ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY)

S03

S03 การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy and Initiative)

เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Strategy) และกิจกรรมด้านความยั่งยืน (Sustainability Initiative) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ฟรี

ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY)

RE01

RE01 การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report

ส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ ก.ล.ต.

ฟรี

หลักสูตรการรายงานความยั่งยืน