Start with the Basic

Filter:

เริ่มต้นทำความเข้าใจตลาดอนุพันธ์ (TFEX) คืออะไร กลไกการซื้อขายอนุพันธ์ สินค้าในตลาดอนุพันธ์ และการส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด TFEX เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีความรู้ หรือต้องการเรียนรู้ตลาด TFEX ตั้งแต่เริ่มต้น